Cập nhật ngày : 22-01-2018
Chiều ngày 19/01/2018, tại Trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan; lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng và Thanh tra viên chính của Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TTT)


Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh tại Hội nghị, năm 2017 toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã phấn đấu khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Cấp ủy đảng và Chính quyền các cấp, các ngành ở địa phương tập trung triển khai thực hiện kế hoạch được duyệt và các nhiệm vụ đột xuất đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2017

1. Công tác thanh tra:

- Thanh tra hành chính, toàn ngành thanh tra đã thực hiện 91 cuộc thanh tra tại 151 đơn vị; phát hiện 56 đơn vị có vi phạm, sai phạm, trong đó sai phạm về kinh tế 12.629 triệu đồng và 1.540.896 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 5.677 triệu đồng và 15.242 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý khác 6.952 triệu đồng và 1.525.654 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính 21 tập thể, 56 cá nhân; chuyển sang Cơ quan điều tra 04 vụ có dấu hiệu tội phạm.

 

- Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã tiến hành 285 cuộc thanh tra theo đoàn và 1.871 lượt thanh tra, kiểm tra độc lập tại 975 lượt tổ chức và 4.924 cá nhân; phát hiện 151 lượt tổ chức và 2.980 lượt cá nhân có vi phạm, sai phạm, trong đó sai phạm về kinh tế 7.124 triệu đồng; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 1.502 triệu đồng, xử lý khác 5.622 triệu đồng; ban hành 2.838 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 59 tổ chức và 2.779 cá nhân với số tiền phạt 8.819 triệu đồng.

- Thanh tra trách nhiệm, Thanh tra tỉnh và một số ngành, địa phương đã tiến hành 33 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 75 cơ quan, tổ chức, đơn vị; đã kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 08 tập thể và 02 cá nhân.

 

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Tiếp công dân: các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức tiếp 4.914 lượt/8.465 người đến Trụ sở tiếp công dân và các cơ quan nhà nước trực tiếp trình bày 3.913 vụ việc. So với cùng kỳ năm 2016, tiếp công dân giảm 694 lượt, nhưng số người tăng 669 người; số đoàn đông người tăng 24 đoàn, số vụ đông người tăng 23 vụ.

 

- Giải quyết khiếu nại: Thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp đã xem xét, giải quyết 930/1.091 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền (đạt tỷ lệ 85,24%). Kết quả giải quyết cho thấy có 175 vụ khiếu nại đúng (18,82%), 672 vụ khiếu nại sai (72,26%), 83 vụ khiếu nại có đúng có sai (8,92%). Qua giải quyết đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho 258 công dân với số tiền 6.507 triệu đồng và 4.487 m2 đất các loại; thu hồi về cho Nhà nước 499 triệu đồng và 100 m2 đất ở.

 

- Giải quyết tố cáo: Thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp đã xem xét, giải quyết 43/49 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền (87,76%). Kết quả giải quyết cho thấy có 04 vụ tố cáo đúng (9,30%), 26 vụ tố cáo sai (60,47%), 13 vụ tố cáo có đúng có sai (30,23%). Qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 05 triệu đồng và trả lại cho công dân 80 m2 đất và chỉ đạo kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý.

 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng: Cấp ủy đảng, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đã chủ động, tích cực phổ biến quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ; qua hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo của công dân đã phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng; đồng thời đã chú trọng kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót về cơ chế, chính sách và trong công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng trên các lĩnh vực.

 

4. Công tác xây dựng ngành:Trong năm 2017, UBND đã thành lập  mới Thanh tra Sở Du lịch; đổi tên Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Thành tra Sở Văn hóa và Thể thao; ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực Thanh tra y tế đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; quyết định bổ nhiệm mới 01 Phó Chánh Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm vào ngạch 6 Thanh tra viên.

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

 

Phát biểu kết luận Hội nghị và chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Thanh tra từng ngành, địa phương liên hệ với thực tiễn hoạt động của đơn vị trong năm 2017 để nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục tốt những tồn tại, hạn chế; đồng thời phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới hoạt động, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra năm 2018 với những giải pháp chủ yếu sau: 

 

Một là, tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 đã được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt ngay từ đầu năm với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, bám sát kế hoạch được duyệt; đồng thời chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy đảng, chính quyền giao. Các cuộc thanh tra phải tiến hành đúng thời hạn, đúng quy trình thủ tục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lắp, nhất là đối với các doanh nghiệp. Việc kết luận, kiến nghị xử lý kết quả thanh tra phải kịp thời, kiên quyết, công khai minh bạch, đúng chính sách, pháp luật và phù hợp với các khuyết điểm, sai phạm đã phát hiện; những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng phải chuyển ngay cho Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Chú trọng thực hiện thường xuyên công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý thanh tra để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả xử lý sau thanh tra đạt được chỉ tiêu đã đề ra, trong đó kết quả xử lý thu hồi về kinh tế phấn đấu đạt tỷ lệ từ 80% trở lên. 

 

Hai là, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung xem xét, đề xuất giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, bảo đảm dứt điểm những vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là vụ việc phức tạp, đông người mới phát sinh và những vụ việc tồn đọng kéo dài, vượt cấp. Năm 2018, phấn đấu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ từ 85% trở lên. 

 

Ba là, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2018; trọng tâm là việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 126/NQ/CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Gắn với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với yêu cầu phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc có liên quan đến hành vi tham nhũng; chú trọng nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản qua xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

 

Bốn là, chủ động đề xuất Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức, bảo đảm biên chế, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra.

 

Cuối Hội nghị, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017.


Nguyễn Ngọc Xuân      Các tin liên quan:
  Công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2017 (28-07-2017)
  Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (25-07-2017)
  Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) khởi công xây dựng nhà máy tại Bình Định. (20-02-2017)
  Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Marubeni Lumber Việt Nam (14-02-2017)
  Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017 của Khối Tham mưu – Tổng hợp. (11-01-2017)
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Công khai Tài chính
     STATISTICS
   Online:               57
  Visited: 2911987
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com