Cập nhật ngày : 20-06-2018
Thực hiện quy định về chế độ báo cáo cải cách hành chính hàng năm, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2018 tại Sở

I. Công tác chỉ đạo điều hành

-Đã ban hành Kế hoạchsố 1119/KH-SNgV ngày 29/12/2017về cải cách hành chính năm 2018 của Sở Ngoại vụ. Bên cạnh đó, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 194/KH-SNgV ngày 08/3/2018 tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018.

- Đầu năm 2018, Hội đồng tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá công tác cải cách hành chính của Sở trong thời gian qua. Theo đó, Sở cũng đã tiến hành đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính của Sở. Qua đó, rút ra những ưu, nhược điểm trong quá trình thực hiện, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

- Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của Sở, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công của từng đơn vị, cá nhân trong Sở, lãnh đạo Sở đã phân công Hội đồng đánh giá, chấm điểm về cải cách hành chính tại Sở thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Theo đó, Hội đồng đánh giá đã phối hợp với Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật báo cáo tóm tắt về kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017 và các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính của Sở.

- Đã xây dựng kế hoạch rà soát các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành và Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị thuộc Sở năm 2018.

II. Kết quả thực hiện

  1. Cải cách thể chế

- Đã tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật tại đơn vị. Theo Kế hoạch của Sở, vào tháng 4/2018, Hội đồng phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật của Sở đã tiến hành phổ biếncác văn bản liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng và thi nâng ngạch công chức; thi đua khen thưởng nhân Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 của Bộ Ngoại giao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Địnhđến toàn thể cán bộ, công chức trong Sở để kịp thời triển khai thực hiện.

- Thực hiện công văn số 2342/UBND-KSTT của UBND tỉnh về tổ chức kiện toàn Hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ KSTTHC 3 cấp trong tỉnh, Sở Ngoại vụ đã ban hành quyết định số 437/QĐ-SNgV ngày 14/5/2018 v/v kiện toàn tổ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ; đồng thời thực hiện hỗ trợ chi theo Quyết định số 23/QĐ-UBND. Theo đó, tổ cán bộ đầu mối gồm Phó Giám đốc phụ trách văn phòng, Chánh Văn phòng và cán bộ làm công tác một cửa.

  1. Về cải cách thủ tục hành chính

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã tiếp nhận và trả kết quả 08 TTHC của Sở.

- Đã tiến hành rà soát văn bản pháp quy của 05 thủ tục hành chính theo các thủ tục mà Sở đã ban hành (04 TTHC về lĩnh vực hợp tác quốc tế và 01 TTHC về công tác lãnh sự). Theo đó, trên cơ sở Quyết định số53/2017/QĐ-UBND quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định, sẽ trình UBND tỉnh điều chỉnh TTHC cấp thẻ ABTC cho phù hợp với quy định mới.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Đã ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Sở, trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc Sở đã xây dựng chương trình công tác của phòngnhằm phân công cụ thể cho từng cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, các đơn vị quản lý quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm cho việc quản lý, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị và mỗi cá nhân được chặt chẽ, nghiêm túc. Đồng thời, đáp ứng được tiến độ công việc đã đề ra của Sở.

- Đã tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở giai đoạn 2020-2025; tiến hành thực hiện quy hoạch chức danh Trưởng, phó  phòng giai đoạn 2020-2025 và ban hành Quyết định phê duyệt kết quả quy hoạch chức danh Trưởng, phó phòng giai đoạn 2020-2025. Thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Chánh Thanh tra Sở theo đúng quy định; tiến hành rà soát tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo cấp phòng theo Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 04/6/2017 của UBND tỉnh.

- Trên cơ sở dự toán kinh phí đã được UBND tỉnh giao năm 2018, Sở đã tiến hành chi hỗ trợ cho công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (thực hiện theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh v/v quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh).

- Đã ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018.

  1. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức

Đã tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018 theo đề nghị của Sở Nội vụ và của Bộ Ngoại giao, đặc biệt chú trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức. Theo đó, Sở đã đăng ký nhu cầu đào tạo cho cán bộ, công chức của Sở để cử tham gia các lớp do Sở Nội vụ tổ chức trong năm 2018. Ngoài ra, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Học viện Ngoại giao – Bộ Ngoại giao tổ chức lớp nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế cho các đ/c Vụ trưởng của Bộ ngành, Giám đốc Sở của hơn 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  1. Cải cách tài chính công

- Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Sở tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 về việc công khai minh bạch các khoản chi được cấp và điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ để phù hợp, Giám đốc Sở đã ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2018 nhằm mục đích hoàn thiện các chính sách cải cách tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội của đơn vị.

- Tiến hành chi tiết kiệm tăng thêm Quý I năm 2018 cho cán bộ, công chức và người lao động của Sở.

- Làm quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Sở theo quy định của Tỉnh.

- Do một số yêu cầu của Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước thêm nội dung các khoản chi từ kinh phí không tự chủ do Ngân sách cấp vào Quy chế. Do vậy, Sở đang tiến hành dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ của Sở năm 2018.

  1. Hiện đại hóa hành chính

- Đã tiến hành sử dụng chương trình IDesk 5.0 trong Sở để lãnh đạo Sở giải quyết, xử lý trên công việc trên môi trường mạng; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện lưu trữ, xử lý, trao đổi văn bản giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở qua hệ thống mạng nội bộ (Qsyns), nhằm giúp tiết kiệm giấy tờ, thời gian xử lý và đồng thời giúp cán bộ, công chức kịp thời nắm bắt thông tin; sử dụng mail công vụ trong giao dịch hàng ngày với các cơ quan hành chính nhà nước.

- Triển khai thực hiện phần mềm chuyển nhận văn bản hành chính giữa Bộ Ngoại giao với các cơ quan Ngoại vụ địa phương, giúp việc xử lý thông tin giữa các đơn vị được thực hiện nhanh chóng, giảm chi phí gửi Công văn qua đường bưu điện

- Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Sở tiến hành thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 thay TCVN ISO 9001: 2008.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trong Quý III/2018

- Trên cơ sở Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định, rà soát, tham mưu UBND tỉnhsửa đổi điều chỉnh TTHC về công tác lãnh sự để phù hợp với Quy chế đã sửa đổi.

- Xây dựng và ban hành Quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở.

  • Tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức và người lao động; đăng tải các thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở và đăng ký thực hiện việc liên kết mục TTHC từ Trang thông tin điện tử của Sở đến Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
  • Tổ chức đánh giá công tác cải cách hành chính tại Sở.

Trên đây là báo cáo kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Ngoại vụ./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn


Sở Ngoại vụ Bình Định      Các tin liên quan:
  Chương trình hoạt động “Gieo mầm tương lai” năm 2018. (16-04-2018)
  Phối hợp tổ chức chương trình “Mừng Đảng - Mừng Xuân” năm 2018. (06-02-2018)
  Phối hợp tổ chức chương trình “Hướng về nguồn cội”. (24-07-2017)
  Đại hội công đoàn Sở Ngoại vụ, lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022 (01-07-2017)
  Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP. Đà Nẵng hỗ trợ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2016. (14-03-2017)
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Công khai Tài chính
     STATISTICS
   Online:               
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2361

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2373

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2381

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2384
  Visited: 3738475
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com