Cập nhật ngày : 14-11-2018
BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính năm 2018

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính

- Đã ban hành Kế hoạchsố 1119/KH-SNgV ngày 29/12/2017về cải cách hành chính năm 2018 của Sở Ngoại vụ. Bên cạnh đó, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 194/KH-SNgV ngày 08/3/2018 tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018.

- Đã xây dựng Kế hoạch rà soát văn bản QPPL và Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị thuộc Sở.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính

Đầu năm 2018, Hội đồng tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá công tác cải cách hành chính của Sở trong thời gian qua. Theo đó, Sở cũng đã tiến hành đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính của Sở. Qua đó, rút ra những ưu, nhược điểm trong quá trình thực hiện, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

- Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của Sở, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công của từng đơn vị, cá nhân trong Sở, lãnh đạo Sở đã phân công Hội đồng đánh giá, chấm điểm về cải cách hành chính tại Sở thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Theo đó, đã phối hợp với Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật của Sở tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến và thông báo về chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính của Sở.

- Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở

Quán triệt Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định; Sở đã xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng tại Sở, trong đó bao gồm việc khen thưởng về công tác cải cách hành chính.

- Những sáng kiến trong triển khai công tác cải cách hành chính: phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, phiếu đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công của đơn vị.

3. Về kiểm tra cải cách hành chính

Đã ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở. Để kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các phòng chuyên môn và đánh giá được năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của CBCC  trong công tác CCHC, hằng Quý, lãnh đạo Sở đã yêu cầu các phòng báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC về Văn phòng tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở; đồng thời, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, Hội đồng Chấm điểm Chỉ số CCHC và Ban Chỉ đạo đẩy mạnh Cải cách chế độ CVCC đã tổ chức họp 06 tháng và năm để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC của Sở nhằm rút ra những mặt được, chưa được và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ chấn chỉnh trong công tác CCHC. 

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

- Về xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính

Sở đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền về CCHC và giao cho Văn phòng Sở phối hợp Hội đồng PBGDPL của Sở tổ chức tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm giúp cán bộ, công chức hiểu rõ hơn về nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, từ đó góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính một cách minh bạch, công khai và hiệu quả; đồng thời gắn việc quán triệt nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính vào chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ hằng năm của đơn vị.

- Kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền, nêu rõ mức độ hoàn thành kế hoạch

 Quý I và II/2018, đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác Cải cách hành chính và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao

động. Sở cũng đã tiến hành hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 09 tháng đầu năm, nêu bật những ưu khuyết điểm trong công tác thực hiện để nhằm giúp công chức của Sở phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Ngoài ra, Sở cũng thường xuyên cử cán bộ, công chức bộ phận một cửa tham dự các lớp tập huấn về công tác cải cách hành chính do tỉnh tổ chức nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của Sở. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về quan điểm, mục tiêu, vai trò và sự cần thiết phải thực hiện công tác cải cách hành chính.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

a) Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL về Quy chế cấp và sử dụng thẻ ABTC để thay thế Quy chế cũ.

b) Công tác rà soát văn bản

Sở đã xây dựng Kế hoạch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở. Theo đó, hàng quý, các đơn vị thực hiện kế hoạch rà soát và gửi Văn phòng tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở. Cho đến nay, các văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành vẫn còn hiệu lực pháp lý, không có văn bản cần sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ.

c) Công tác tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

Hội đồng phổ biến Giáo dục pháp luật của Sở thường xuyên tổ chức các Hội nghị quán triệt các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành theo Kế hoạch đã ban hành từ đầu năm để cán bộ công chức của Sở nắm bắt và vận dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Trong năm 2018, Sở không ban hành thủ tục hành chính mới, các TTHC cũ đã công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, trên trang thông tin điện tử của Sở và cơ sở dữ liệu quốc gia của Bộ Tư pháp.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Đầu năm 2018, Sở đã ban hành Kế hoạch rà soát TTHC và định kỳ hàng tháng tổ chức rà soát các TTHC mà Sở đã ban hành để nếu có thay đổi thì điều chỉnh, bổ sung, đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng quy định. Cho  đến nay, các TTHC của Sở vẫn đơn giản, tinh gọn, phù hợp với các văn bản QPPL của Trung ương và của tỉnh.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tình hình tổ chức thực hiện và mức độ chồng chéo chức năng, nhiệm vụ

Đã phân công trong nhiệm vụ chức năng của từng phòng tại Quyết định 84/QĐ-SNgV ngày 08/02/2016 của Sở Ngoại vụ về quy chế hoạt động và chế độ làm việc của Sở Ngoại vụ nên không có hiện tượng chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn với nhau.

- Tình hình quản lý biên chế

Bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn của công chức nhằm tiến tới tinh giản biên chế; đã rà soát, xây dựng vị trí việc làm của Sở tránh chồng chéo trong phân công công việc báo cáo Sở Nội vụ. Việc cử đi đào tạo dựa theo công tác quy hoạch và vị trí việc làm của mỗi cá nhân hạn chế việc đào tạo không phù hợp với nhiệm vụ.

- Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc

Các hoạt động của Sở đều tuân thủ thực hiện theo quy chế làm việc của Sở đã ban hành. Bên cạnh đó, đã ban hành Quy chế văn hóa công sở nhằm quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, bài trí công sở tại cơ quan Sở Ngoại vụ theo đúng quy định.

- Về thực hiện phân cấp quản lý

Sở Ngoại vụ được giao nhiệm vụ tham mưu các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chức năng của mình, Sở đã phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong các vấn đề cần tham khảo ý kiến, chưa xảy ra tình trạng xử lý hay tham mưu các vấn đề vượt quá thẩm quyền. Sở chưa có đơn vị trực thuộc và cũng chưa có cơ quan chuyên môn cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu hoạt động đối ngoại nên chưa thực hiện đề xuất việc phân cấp.

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Để thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị, Sở đã có Quyết định bố trí cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của sở Ngoại vụ gồm một Phó Giám đốc sở, Phó Chánh Văn phòng và một văn thư kiêm nhiệm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ nhằm xây dựng cơ chế tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, công việc của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đồng thời, đã bố trí CB của phòng chuyên môn hỗ trợ việc kiểm tra hồ sơ của tổ chức, công dân đến liên hệ công tác, và định kỳ hàng quý, Bộ phận KSTTHC sẽ họp với các phòng chuyên môn nhằm rà soát các TTHC và giải quyết các vướng mắc.

TT

Lĩnh vực, công việc thực hiện cơ chế một cửa

Số hồ sơ giải quyết trong ngày (Không phải ghi giấy hẹn)

Số hồ sơ giải quyết phải ghi giấy hẹn

Tổngsố

Giải quyết trong ngày thứ 7

Đúng thời gian

Trễ thời gian

Hồ sơ nhận

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Tiếp nhận ngày thứ 7

Tổng số

Đúng hẹn

Trễ hẹn

1

Hợp tác quốc tế

0

0

0

0

03

0

03

03

0

0

2

Lãnh sự và NVNONN

0

0

0

0

27

0

17

17

0

 

 

Tổng số:

0

0

0

0

30

0

30

30

0

0

- Việc trang bị cơ sở vật chất, bố trí cán bộ, kinh phí phục vụ thực hiện cơ chế một cửa

 Sở đã bố trí phòng một cửa kết hợp với phòng tiếp công dân với đầy đủ máy tính, máy in, máy photo, bàn ghế và cử nhân viên văn phòng kiêm nhiệm làm cán bộ đầu mối tiếp nhận và trả kết quả. Vì vậy, chưa phát sinh nhiều chi phí liên quan đến kinh phí phục vụ thực hiện cơ chế một cửa. Đã thực hiện chi phụ cấp một cửa cho 01 cán bộ một cửa theo đúng quy định và chi hỗ trợ công chức trong tổ đầu mối thực hiện nhiệm vụ KSTTHC.

- Việc thực hiện niêm yết công khai, cập nhật số sách theo dõi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: đã tiến hành niêm yết công khai bộ TTHC tại Sở, mở sổ theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả.

 - Chất lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tình thần thái độ phục vụ nhân dân, ý thức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức thông qua thực hiện cơ chế một cửa; việc trang bị đồng phục và thực hiện chế độ phụ cấp

 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức từ bậc cao đẳng trở lên, cán bộ một cửa được cử tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng về nâng cao năng lực thực hiện cơ chế một cửa do Sở Nội vụ tổ chức; tinh thần thái độ phục vụ công dân, tổ chức đến liên hệ công tác được xử sự lịch thiệp, nhã nhặn, niềm nở và đều có sự hướng dẫn và trả lời tận tình khi có thắc mắc từ phía công dân, tổ chức; chưa trang bị đồng phục cho công chức thực hiện một cửa vì thực tế việc giải quyết thủ tục hành chính ít nên xét thấy việc trang bị đồng phục là chưa cần thiết. Hiện nay, Sở đã thực hiện mặc đồng phục của cơ quan vào ngày thứ hai đầu tuần.

- Rà soát xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong giải quyết công việc liên quan

 Hiện nay, tại Sở có 02 thủ tục hành chính phải lấy ý kiến các sở ngành liên quan là thủ tục cho phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và thủ tục cấp thẻ ABTC. Hiện tại, Sở đang dự thảo quy chế phối hợp giải quyết TTHC về lĩnh vực lãnh sự.

- Những tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế một cửa và đề xuất khắc phục: do TTHC của Sở còn ít và không thu lệ phí nên chưa xảy ra tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

- Về quản lý biên chế

 Tổng số biên chế được giao là 21, 03 biên chế hợp đồng theo Nghị định 68, và 01 biệt phái. Hiện Sở đang đăng ký thi tuyển công chức cho các vị trí đang là HĐLĐ trong chỉ tiêu biên chế.

Tổng số biên chế, lao động được giao

Tổng số biên chế, lao động hiện có

Biên chế hành chính

Biên chế sự nghiệp

Biên chế hành chính

Biên chế sự nghiệp

Biên chế

Hợp đồng lao động theo NĐ 68

Biên chế

Hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế

21

3

0

19

5

0

- Thực hiện các quy định quản lý cán bộ, công chức, viên chức: việc quản lý và bổ nhiệm cán bộ, công chức được thực hiện theo đúng quy trình và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Nội dung

Năm trước

Năm báo cáo (số lượng)

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

Tổng

Đối với Trưởng, Phó phòng thuộc sở và TĐ

 

 

 

 

 

 

Bổ nhiệm mới

0

0

0

0

0

0

Bổ nhiệm từ Trưởng phòng lên Lãnh đạo Sở

0

0

0

0

0

0

Luân chuyển (tiếp nhận từ đơn vị khác về)

0

0

0

0

0

0

Từ chức

0

0

0

0

0

0

Miễn nhiệm

0

0

0

0

0

0

Kỷ luật

0

0

0

1

0

1

Số lượng công chức, viên chức được tuyển dụng và lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế

0

0

0

0

0

0

Công chức

0

0

0

0

0

0

b) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của sở. Số lượng cán bộ, công chức qua đào tạo, bồi dưỡng (đào tạo chính quy, tại chức, dài hạn, ngắn hạn từ 3 tháng đến 1 năm, các lớp, khóa bồi dưỡng, tập huấn dưới 3 tháng)

 Công tác đào tạo cán bộ, công chức của sở bám sát vào quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hằng năm; chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh phụ trách hay chức danh được quy hoạch, từ đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, thực thi nhiệm vụ ngày một hiệu quả hơn. Theo đó, trong năm 2018, đã cử 01 công chức tham gia học tập Cao cấp LLCT tại Học viện Hành chính Khu vực III,  và cử 12 lượt cán bộ tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ do các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh tổ chức.

5. Cải cách tài chính công

          Tình hình và kết quả triển khai thực hiện các văn bản về cải cách tài chính công về thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005

 Sở Ngoại vụ thực hiện tài chính theo cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. Theo đó, CBCC và NLĐ của Sở được hưởng tiết kiệm tăng thêm từ chi phí tiết kiệm được, phần nào cũng đáp ứng được việc tăng thu nhập cho CBCC, NLĐ.

- Số lượng cơ quan, đơn vị đã triển khai: Sở chưa có đơn vị trực thuộc.

- Đánh giá hiệu quả: sau khi tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018, trên cơ sở đóng góp ý kiến điều chỉnh của Công đoàn, lãnh đạo Sở đã chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ nhằm tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính của cơ quan, tăng cường công tác quản lý và sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, bảo đảm các các điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách có hiệu quả, chống lãng phí, tiết kiệm để cuối năm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

- Tồn tại, vướng mắc: không có

- Kế hoạch trong thời gian tới: chi tiêu một cách có hiệu quả, tiết kiệm đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước.

6. Hiện đại hóa hành chính

a) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại sở

- Việc xây dựng và ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT

Thực hiệnchương trình Idesk 5.0 để lãnh đạo sở giải quyết, xử lý trên mạng; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện lưu trữ, xử lý, trao đổi văn bản giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan hành chính nhà nước qua hệ thống mạng nội bộ LAN và Qsync.

- Tình hình thực hiện và mức độ hoàn thành kế hoạch

Việc sử dụng chương trình Idesk trong Sở đã giúp lãnh đạo sở giải quyết, xử lý công việc trên mạng một cách thuận tiện và nhanh chóng. Các phòng chuyên môn nhận được văn bản chỉ đạo sớm và tham mưu đề xuất công việc kịp thời, đạt hiệu quả cao. Việc thực hiện lưu trữ, xử lý, trao đổi văn bản giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan hành chính nhà nước qua hệ thống mạng nội bộ Qsync và email công vụ đã giúp tiết kiệm giấy tờ, thời gian xử lý và đồng thời giúp cán bộ, công chức kịp thời nắm bắt thông tin.

          - Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; sử dụng mạng nội bộ trong trao đổi công việc; việc duy trì hoạt động trang thông tin điện tử; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc

Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở được áp dụng rộng rãi trong cơ quan, mỗi cán bộ công chức đều được bố trí riêng máy vi tính để phục vụ cho công tác tham mưu, xử lý hàng ngày. Bên cạnh đó, Sở đã cài đặt phần mềm MISA phục vụ cho công tác kế toán; thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động đối ngoại của tỉnh trên trang thông tin điện tử của sở.

- Sử dụng vận hành phần mềm chuyển và nhận văn bản hành chính giữa Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ

- Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: có văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

b) Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính

Hiện nay Sở đang phối hợp với cơ quan tư vấn thực hiện xây dựng ISO trong hoạt động của Sở.

- Số lượng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã triển khai: không có

- Các lĩnh vực công tác thực hiện quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008: không có

c) Tình hình triển khai xây dựng trụ sở cơ quan hành chính ở địa phương

Tình hình đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính ở địa phương, trong đó có việc triển khai thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng trụ sở cấp xã phường: không có

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Những ưu điểm

Được sự quan tâm của Chi ủy chi bộ, lãnh đạo cơ quan nên công tác cải cách hành chính của Sở trong thời gian qua đạt được một số kết quả nhất định:

- Trong việc cải cách thể chế, đã ban hành nhiều Quyết định hành chính của Sở theo đúng các quy định của pháp luật về trình tự, nội dung và thẩm quyền ban hành. Nội dung các Quyết định đảm bảo hài hòa giữa 02 yếu tố hợp lý và hợp pháp; không thể hiện ý chí đơn phương của cấp lãnh đạo mà bám sát thực tế trên cơ sở giải quyết hài hòa các yêu cầu của thực tiễn đảm bảo kỹ thuật lập quy được ban hành đúng cấp, đúng thẩm quyền quy định.

- Các thủ tục hành chính đơn giản, tinh gọn của Sở phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc. Thông qua việc thực hiện cơ chế một cửa đã nâng cao chất lượng công vụ, ý thức kỷ luật, tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức sở Ngoại vụ.

- Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được chú trọng nên hầu hết cán bộ công chức của Sở đều tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng do Trung ương và địa phương tổ chức đặc biệt là cán bộ một cửa được tham gia các lớp bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp quan hệ công chúng để nâng cao kỹ năng giao tiếp.

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC

Hiện nay, Quy chế ABTC đã được Sở tham mưu sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định hiện hành. Tuy nhiên, Sở vẫn chưa ban hành được thủ tục hành chính về việc cấp thẻ ABTC vì vướng một số quy định.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG THỜI GIAN TỚI

Khái quát, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của sở trong thời gian tới

- Tổ chức rà soát, triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đặc biệt là các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để nhằm nâng cao nhận thức;

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu đề xuất, đặc biệt là công chức đảm trách phiên dịch tiếng nước ngoài; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Tăng cường công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền về TTHC của Sở và nhắc nhở các đơn vị thuộc Sở tuân thủ quy định khi giải quyết công việc với tổ chức và công dân.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Những kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh để công tác CCHC trong giai đoạn tới đạt kết quả, hiệu quả cao hơn:

- Bố trí kinh phí cho Sở để tiến hành công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại.

- Mở các lớp bồi dưỡng tập huấn về công tác cải cách hành chính nói chung và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nói riêng.

- Có ý kiến về thủ tục ABTC vì đây là lĩnh vực đặc thù.

Sở Ngoại vụ báo cáo để Sở Nội vụ tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Võ Đình Kha


Sở Ngoại vụ Bình Định      Các tin liên quan:
  Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Ngoại vụ (11-05-2018)
  Chương trình hoạt động “Gieo mầm tương lai” năm 2018. (16-04-2018)
  Phối hợp tổ chức chương trình “Mừng Đảng - Mừng Xuân” năm 2018. (06-02-2018)
  Phối hợp tổ chức chương trình “Hướng về nguồn cội”. (24-07-2017)
  Đại hội công đoàn Sở Ngoại vụ, lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022 (01-07-2017)
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Công khai Tài chính
     STATISTICS
   Online:               
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2361

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2373

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2381

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2384
  Visited: 3738403
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com