Cập nhật ngày : 12-09-2018
Thực hiện quy định về chế độ báo cáo cải cách hành chính hàng năm, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018

I. Công tác chỉ đạo điều hành

-Đã ban hành Kế hoạchsố 1119/KH-SNgV ngày 29/12/2017về cải cách hành chính năm 2018 của Sở Ngoại vụ. Bên cạnh đó, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 194/KH-SNgV ngày 08/3/2018 tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018.

- Đầu năm 2018, Hội đồng tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá công tác cải cách hành chính của Sở trong thời gian qua. Theo đó, Sở cũng đã tiến hành đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính của Sở. Qua đó, rút ra những ưu, nhược điểm trong quá trình thực hiện, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

- Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của Sở, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công của từng đơn vị, cá nhân trong Sở, lãnh đạo Sở đã phân công Hội đồng đánh giá, chấm điểm về cải cách hành chính tại Sở thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Theo đó, Hội đồng đánh giá đã phối hợp với Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật báo cáo tóm tắt về kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017 và các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính của Sở.

- Đã xây dựng kế hoạch rà soát các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành và Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị thuộc Sở năm 2018.

II. Kết quả thực hiện

  1. Cải cách thể chế

Đã tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật tại đơn vị. Theo Kế hoạch của Sở, vào tháng 8/2018, Hội đồng phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật của Sở đã tiến hành phổ biến các văn bản liên quan đến công tác CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức trong Sở để kịp thời triển khai thực hiện.

  1. Cải cách thủ tục hành chính

- Trong Quý III năm 2018, đã tiếp nhận và trả kết quả 05 TTHC của Sở.

- Đã tiến hành rà soát văn bản pháp quy của 05 thủ tục hành chính theo các thủ tục mà Sở đã ban hành (04 TTHC về lĩnh vực hợp tác quốc tế và 01 TTHC về công tác lãnh sự). Theo đó, trên cơ sở Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định, sẽ trình UBND tỉnh điều chỉnh TTHC cấp thẻ ABTC cho phù hợp với quy định mới.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Các đơn vị thuộc Sở đã xây dựng chương trình công tác của phòngnhằm phân công cụ thể cho từng cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, các đơn vị quản lý quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm cho việc quản lý, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị và mỗi cá nhân được chặt chẽ, nghiêm túc. Đồng thời, đáp ứng được tiến độ công việc đã đề ra của Sở.

  1. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức

Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018, trong Quý III năm 2018, Sở đã cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ do Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ và Bộ ngoại giao tổ chức.

5. Cải cách tài chính công

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Sở tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 về việc công khai minh bạch các khoản chi được cấp và điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ để phù hợp, Giám đốc Sở đã ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2018 nhằm mục đích hoàn thiện các chính sách cải cách tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội của đơn vị. Đã tiến hành chi tiết kiệm tăng thêm Quý II năm 2018 cho cán bộ, công chức và người lao động của Sở.

  1. Hiện đại hóa hành chính

- Đã tiến hành sử dụng chương trình IDesk 5.0 trong Sở để lãnh đạo Sở giải quyết, xử lý trên công việc trên môi trường mạng; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện lưu trữ, xử lý, trao đổi văn bản giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở qua hệ thống mạng nội bộ (Qsyns), nhằm giúp tiết kiệm giấy tờ, thời gian xử lý và đồng thời giúp cán bộ, công chức kịp thời nắm bắt thông tin; sử dụng mail công vụ trong giao dịch hàng ngày với các cơ quan hành chính nhà nước.

- Triển khai thực hiện phần mềm chuyển nhận văn bản hành chính giữa Bộ Ngoại giao với các cơ quan Ngoại vụ địa phương, giúp việc xử lý thông tin giữa các đơn vị được thực hiện nhanh chóng, giảm chi phí gửi Công văn qua đường bưu điện

III. Phương hướng, nhiệm vụ trong Quý IV/2018

- Trên cơ sở Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định, rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi điều chỉnh TTHC về công tác lãnh sự để phù hợp với Quy chế đã sửa đổi.

- Xây dựng và ban hành Quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở.

  • Tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức và người lao động; đăng tải các thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở và đăng ký thực hiện việc liên kết mục TTHC từ Trang thông tin điện tử của Sở đến Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý III năm 2018 của Sở Ngoại vụ./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn


Sở Ngoại vụ Bình Định      Các tin liên quan:
  BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2018 (20-06-2018)
  Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Ngoại vụ (11-05-2018)
  Chương trình hoạt động “Gieo mầm tương lai” năm 2018. (16-04-2018)
  Phối hợp tổ chức chương trình “Mừng Đảng - Mừng Xuân” năm 2018. (06-02-2018)
  Phối hợp tổ chức chương trình “Hướng về nguồn cội”. (24-07-2017)
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Công khai Tài chính
     STATISTICS
   Online:               
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2361

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2373

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2381

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2384
  Visited: 3738388
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com