Cập nhật ngày : 08-05-2018
Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 và Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Sở

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quảKế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của tỉnh nói chung và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở nói riêng.

- Thông qua hoạt động rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành nhằm phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời tham mưu đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thiện thể chế ở địa phương.

- Trên cơ sở kết quả rà soát các văn bản QPPL, tiến hành hệ thống hóa toàn bộ văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành còn hiệu lực, hết hiệu lực nhằm giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện; tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

Việc rà soát văn bản QPPL phải được tiến hành định kỳ, thường xuyên, đồng bộ, kịp thời, đảm bảo tính toàn diện, chính xác; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; nội dung, trình tự, thủ tục rà soát thực hiện theo đúng quy định.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG RÀ SOÁT

1.Đối tượng rà soát

- Tất cả các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành bằng hình thức Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.

- Các văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2018.

- Các văn bản của Trung ương, Bộ ngành liên quan đến lĩnh vực của ngành còn và hết hiệu lực để cập nhật dữ liệu thông tin.

2. Phạm vi rà soát văn bản

a) Các văn bản được ban hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

b) Trường hợp kết quả rà soát văn bản phản ánh không cập nhật tình trạng pháp lý của văn bản hoặc phát hiện văn bản chưa được rà soát theo quy định thì sở tiến hành rà soát bổ sung theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

3. Trách nhiệm thực hiệnrà soát

Các đơn vị thuộc sở tiến hành rà soát tính hiệu lực các văn bản của Trung ương thuộc lĩnh vực của đơn vị mình. Trên cơ sở đó, rà soát, đối chiếu nội dung các văn bản QPPLvà các văn bản có chứa QPPL nhưng không được ban hành dưới hình thức văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực thi hành điều chỉnh những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của sở.

4. Các bước tiến hành, thời gian thực hiện và báo cáo kết quả rà soát

a) Các bước tiến hành

- Thứ nhất:  Thu thập, tập hợp và lên danh mục toàn bộ văn bản QPPL do trung ương, tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2018 (bao gồm cả văn bản có chứa QPPL nhưng không được ban hành dưới hình thức văn bản QPPL) thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

- Thứ hai:Phân loại theo hình thức văn bản; sắp xếp theo tên loại hình thức văn bản, thứ tự thời gian ban hành.

- Thứ ba:So sánh, đối chiếu, các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành với các quy định hiện hành có hiệu lực pháp lý cao hơn; đánh giá sự phù hợp của văn bản với tình hình, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương; qua đó kiến nghị để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới thay thế.

- Thứ tư:Lập danh mục văn bản theo mẫu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, bao gồm:

+ Danh mục văn bản chung (bao gồm hai phần: văn bản QPPL do Trung ương ban hành và văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành);

+ Phiếu rà soát văn bản QPPL;

+ Danh mục văn bản còn hiệu lực;

+ Danh mục văn bản hết hiệu lực (chỉ đối với văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành);

          + Danh mục văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ (trong đó nêu cụ thể điều, khoản, điểm cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ);

+ Danh mục văn bản đề nghị ban hành mới (trong đó nêu rõ lý do đề nghị ban hành mới).

b) Xử ký kết quả rà soát

Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Sở báo cáo và phối hợp Sở Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét xử lý theo thẩm quyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Sở nghiên cứu các văn bản của Trung ương, Bộ Ngoại giao đã ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của mình để đăng ký kế hoạch xây dựng văn bản QPPL của Tỉnh nhằm quản lý hoạt động đối ngoại được chặt chẽ hơn.

2. Các đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này tiến hành tổ chức rà soát đúng nội dung và đạt hiệu quả, đồng thời gửi báo cáo kết quả rà soát về Văn phòng Sở  trước ngày 20/5 (6 tháng)và ngày10/11/2018 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở và UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định. Ngoài ra, Văn phòng Sở có trách nhiệm thực hiện báo cáo công tác pháp chế (trước ngày 25/5 và ngày12/11/2018)  và báo cáo kết quả rà soát văn bản trước ngày 05/01/2019 gửi Sở Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch rà soát các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành năm 2018. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh với Văn phòng Sở để có hướng giải quyết, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Sở;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn


Sở Ngoại vụ Bình Định      Các tin liên quan:
  BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018 (12-09-2018)
  BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2018 (20-06-2018)
  Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Ngoại vụ (11-05-2018)
  Chương trình hoạt động “Gieo mầm tương lai” năm 2018. (16-04-2018)
  BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính Quý I/2018 (09-03-2018)
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Công khai Tài chính
     STATISTICS
   Online:               
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2361

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2373

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2381

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\songoaivu.binhdinh.gov.vn\httpdocs\function.php on line 2384
  Visited: 3738451
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com