Sở Ngoại Vụ Bình Định
Cập nhật ngày : 11-01-2016
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 tại Sở

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức của Sở.

- Nhằm đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra trong Kế hoạch số 999/KH-SNgV ngày 27/11/2015 mà Sở đã ban hành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từ đó có những giải pháp tốt nhất để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của pháp luật.

- Qua kiểm tra phải rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp liên quan để nâng cao chất lượng cải cách hành chính của tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra:Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Sở theo như Kế hoạchsố 999/KH-SNgV ngày 27/11/2015  mà Sở đã ban hành với những nội dung cụ thể như sau: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2015;

- Công tác cải cách thể chế ;

- Công tác cải cách thủ tục hành chính;

- Cải cách tổ chức bộ máy;

- Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức;

- Cải cách tài chính công;

- Hiện đại hóa nền hành chính.

b. Hình thức kiểm tra:Hội đồng đánh giá chấm điểm về chỉ số cải cách hành chính của Sở tổ chức kiểm tra như sau:

- Hàng quý các đơn vị thuộc Sở báo cáo tóm tắt bằng văn bản về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình, gửi về Văn phòng Sở tổng hợp (Quý I, Quý IIQuý III gửi trước ngày 01 của tháng 3, tháng 6 và tháng 9; Quý IVgửi trước ngày 20 tháng 11).

- Văn phòng thực hiện tổng hợp báo cáo gửi lãnh đạo Sở và Hội đồng đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của Sở; tổ chức cuộc họp (gồm lãnh đạo Sở, Hội đồng đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của Sở, lãnh đạo các đơn vị) để nghe các đơn vị báo cáo về kết quả thực hiện trong thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng trong thời gian tới.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lãnh đạo các đơn vị căn cứ Kế hoạch số 999/KH-SNgV ngày 27/11/2015 về cải cách hành chính tại Sở và Kế hoạch này chỉ đạo đơn vị mình thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đồng thời chuẩn bị báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình để báo cáo Lãnh đạo Sở, Hội đồng đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của Sở tại các cuộc họp hàng quý nói trên.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Sở Ngoại vụ Bình Định      Các tin liên quan:
  Kế hoạck Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 tại Sở (05-05-2015)
  Kế Hoạch Cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2015 (19-11-2014)
  Kế Hoạch Cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2014 (19-02-2014)
     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
         Video Clip
Hội hữu nghị Việt Pháp
UBND Tinh
Bộ ngoại giao Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Văn bản chỉ đạo diều hành
Thư điện tử
Đánh giá dịch vụ công trực tuyến
Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền bầu cử
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Công khai Tài chính
     STATISTICS
   Online:               66
  Visited: 2509895
Bản quyền thuộc về : Sở Ngoại Vụ Bình Định .
Trụ sở : 59 - 61 Lê Hồng Phong - Thành phố Quy nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3820202; Fax: 056.3814379 - Email: sngvbd@gmail.com