Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2024

Thứ ba - 07/05/2024 21:43
Ngày 26/4/2024, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) và chuyển đổi số (CĐS) năm 2024 của Sở Ngoại vụ. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, đại diện các Sở Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Năm 2023, song song với các hoạt động của cơ quan, công tác CCHC, UDCNTT và CĐS luôn được Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên nên đã đạt kết quả quan trọng. Chất lượng tham mưu đề xuất ngày càng được củng cố; thông tin báo cáo ngày càng nâng cao; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan luôn được giữ vững; kỷ luật, kỷ cương công vụ thường xuyên được tăng cường. Cơ sở vật chất (thiết bị, hệ thống mạng, phần mềm,...) phục vụ công tác UDCNTT, CĐS ngày càng được đầu tư nâng cấp cả về số lượng và chất lượng; mức độ điện tử hóa trong xử lý công việc chuyên môn tại Sở đã được cải thiện đáng kể tại một số khâu, công đoạn như xử lý văn bản đi đến, soạn thảo, trình ký và phát hành văn bản trên môi trường mạng; trao đổi chuyên môn, phát hành lịch công tác, giấy mời họp nội bộ và bên ngoài cơ quan không sử dụng bằng bản giấy,... góp phần thay đổi thói quen, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác. Trang thông tin điện tử của Sở đã cải tiến đáng kể về nội dung, hình thức nên số lượng người truy cập tăng nhanh. Công tác quản lý tài chính, chi tiêu, sửa chữa, mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ...phục vụ chuyên môn thực hiện công khai, minh bạch, đúng định mức, quy định của pháp luật. Nhiều văn bản quy định của Trung ương, của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đối ngoại và văn bản quy định có thời hạn luôn được chú ý theo dõi và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng nội dung, mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian quy định...
 
ac

Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đẩy mạnh công tác CCHC,
UDCNTT và CĐS năm 2024 của Sở Ngoại vụ
.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC, UDCNTT, CĐS của Sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC năm 2023 đạt thấp, đứng thứ 16/21 các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (giảm 07 bậc so với năm 2022); cơ sở vật chất phục vụ công tác UDCNTT và CĐS chưa đồng bộ; hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu chậm được hướng dẫn, triển khai thực hiện; hệ thống an toàn mạng, bảo mật thông tin chưa được đầu tư, trang bị đầy đủ.
Nguyên nhân chủ yếu đối với các tồn tại nêu trên là do tính chất đặc thù công việc chuyên môn và số lượng TTHC của Sở không nhiều; một số tiêu chí thành phần quy định về nội dung cải cách TTHC (rà soát, đánh giá, đơn giản hóa đối với các TTHC phát sinh) còn nhiều bất lợi cho những cơ quan, đơn vị có số lượng TTHC ít; sự phối kết hợp giữa các đơn vị, cá nhân trong cơ quan chưa tốt; một bộ phận công chức của Sở nhận thức chưa đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC, UDCNTT, CĐS tại cơ quan, đơn vị…

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ CCHC, UDCNTT và CĐS theo Kế hoạch năm 2024 đã đề ra và quyết tâm phấn đấu nâng cao chỉ số xếp hạng CCHC, UDCNTT và CĐS của Sở trong thời gian đến, lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở tập trung tổ chức thực hiện một số giải pháp sau:
 
1. Lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia góp ý tại cuộc họp của đại diện các Sở Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời nghiên cứu quán triệt Công văn số 377/SNV-CCHCVTLT ngày 08/3/2024 của Sở Nội vụ để tham mưu đề xuất và chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác CCHC, nhất là những tồn tại yếu kém và những nội dung, nhiệm vụ của Sở bị mất điểm trong năm 2023, làm cơ sở nỗ lực phấn đấu trong thời gian đến.

2. Văn phòng Sở và các Phòng thuộc Sở khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC, UDCNTT và CĐS của Sở trong năm 2023, thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC phục vụ mục tiêu đơn giản hóa TTHC liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở, kịp thời tham mưu đề xuất cắt giảm thời gian hoặc bãi bỏ những nội dung TTHC phức tạp, gây phiền hà cho tổ chức và công dân; đề xuất sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác CCHC và các giải pháp nâng cao kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và kết quả đánh giá của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương để góp phần nâng cao kết quả thực hiện CCHC của Sở trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

3. Các đơn vị thuộc Sở thường xuyên rà soát Kế hoạch CCHC, UDCNTT và CĐS năm 2024 của Sở để tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ đã đề ra với mức độ hoàn thành 100% các nội dung và tiến độ thực hiện theo đúng thời gian quy định; thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ có thời hạn do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị; định kỳ hàng tháng, Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo tại các buổi họp giao ban hoặc thời điểm gần kề của văn bản để Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện đúng thời gian quy định.

4. Bộ phận kiểm soát TTHC và người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu đề xuất triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung, tiêu chí thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý của đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các nội dung, nhiệm vụ CCHC, UDCNTT và CĐS, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện để tham mưu đề xuất biện pháp, giải pháp khắc phục; coi nhiệm vụ CCHC, UDCNTT và CĐS là tiêu chí đánh giá về kết quả, hiệu quả đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, là cơ sở để xem xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong năm 2024.

5. Văn phòng Sở và Bộ phận kiểm soát TTHC của Sở chủ động tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở nội dung tuyên truyền, phổ biến quán triệt các văn bản, quy định của UBND tỉnh và của Sở liên quan đến CCHC, CĐS đến công chức, người lao động cũng như các tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh thông qua các hội nghị, hội thảo, in ấn tờ rơi, đăng tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở… nhằm góp phần nâng cao nhận thức công chức, người lao động về công tác CCHC và CĐS của Sở; giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn các thủ tục hành chính của Sở, từng bước đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho tổ chức và công dân tham gia, theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan.

6. Văn phòng Sở tiếp tục tham mưu đề xuất Giám đốc Sở các phương án đầu tư, bổ sung cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị và các phần mềm liên quan để phục vụ tốt công tác chuyên môn, chuyển đổi số…; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền theo Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; thường xuyên theo dõi, rà soát các nhiệm vụ UDCNTT và CĐS theo kế hoạch đã ban hành, nhất là việc xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên ngành ngoại vụ và một số nội dung có liên quan để tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ công việc chuyển đổi số của cơ quan gắn với công tác CCHC, kiểm soát TTHC.

7. Tiếp tục nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đối với các TTHC của Sở trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; tăng cường công tác UDCNTT trong giải quyết TTHC, điện tử hóa quy trình xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả kịp thời qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công việc không theo địa giới hành chính./.

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây