Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 12/2023.

Thứ sáu - 22/12/2023 14:19
Ngày 07/12/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 10 và 11/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 12/2023.
ac

Tháng 1011/2023, các đơn vị thuộc Sở có nhiều nỗ lực cố gắng tham mưu đề xuất nên Sở Ngoại vụ đã hoàn thành một số nhiệm vụ công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, kể cả các nhiệm vụ công việc mà Giám đốc Sở đã kết luận, chỉ đạo tại kỳ họp giao ban tháng trước cùng nhiều nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Gặp gỡ Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và các đoàn công tác của tỉnh (do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu) đi thăm, làm việc kết hợp xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia: Hàn Quốc, Mỹ, Canada và các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất.... Ngoài ra, Sở đã tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ buổi tiếp và làm việc của Lãnh đạo tỉnh với Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TP HCM từ ngày 27 - 29/11/2023; xây dựng dự thảo kế hoạch đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, gắn với thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch với Ấn Độ; đề xuất triển khai thực hiện các nội dung liên quan với các tỉnh Nam Lào theo Bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết như phối hợp đề xuất các công trình hữu nghị, kế hoạch tổ chức các đoàn đi thăm và làm việc và việc cử cán bộ của các tỉnh Nam Lào sang học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh…; tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tổ chức truyền thông, quảng bá Giải đua thuyền máy tổ chức vào tháng 3/2024 tại thành phố Quy Nhơn; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các dự án, phi dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức PCPNN tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động; Bảng tiêu chí và hướng dẫn đánh giá kết quả thi đua hàng năm đối với công chức, người lao động thuộc Sở; xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện Giao ước thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023; báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 gửi Cụm Thi đua số 4 (Bộ Ngoại giao); báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 gửi UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Đối ngoại Trung ương; báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác trọng tâm năm 2023, đồng thời đề xuất UBND tỉnh Chương trình công tác năm 2024 của Sở; báo cáo tình hình sử dụng các khoản viện trợ và triển khai các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp xét và cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) trên địa bàn tỉnh....
  Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung công việc tham mưu đề xuất chậm, chất lượng chưa cao; nhất là việc tham mưu tổng hợp xây dựng một số báo cáo định kỳ; cá biệt có trường hợp thiếu tập trung, trách nhiệm và tinh thần phối hợp trong xử lý công việc chưa tốt. Do đó, các cá nhân, bộ phận liên quan cần nghiêm túc khắc phục. Nhằm n lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công việc còn lại theo các chương trình, kế hoạch công tác của năm, các đơn vị thuộc Sở cần nêu cao tinh thần phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao để hoàn thành nhiệm vụ công việc đảm bảo chất lượng và thời gian quy định, đặc biệt phối hợp xây dựng, hoàn thành các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại công chức, người lao động và gửi hồ sơ đánh giá về Văn phòng Sở trước ngày 14/12 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. Lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở bám sát Chương trình công tác trọng tâm, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Sở cùng các ý kiến kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh; kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban hàng tháng và chức năng nhiệm vụ được phân công để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

         1. Phòng Hợp tác quốc tế
         - Chủ động phối hợp, làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, nhất là đối với các lĩnh vực công thương, du lịch, thông tin truyền thông,… để góp phần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh ra nước ngoài, kể cả các thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm, rào cản thương mại… của các nước cho các doanh nghiệp trong tỉnh nhằm phục vụ thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch trên địa bàn tỉnh.
          - Tiếp tục tham mưu Giám đốc Sở có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các nội dung hợp tác mà UBND tỉnh đã ký với KOTRA HCMC, đồng thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với KOTRA HCMC triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan tại buổi làm việc giữa KOTRA HCMC và Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng với một số cơ quan có liên quan của tỉnh.
         - Theo dõi đề xuất và chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan, báo cáo Giám đốc Sở để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện ký kết hợp tác hữu nghị với tỉnh Osaka (Nhật Bản); TP. Incheon (Hàn Quốc) và TP. Tacoma (Hoa Kỳ) vào thời điểm thích hợp theo quy định.        
         - Liên hệ, trao đổi với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh thống nhất dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, gắn với thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch; báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
          - Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 kết quả thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, báo cáo Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh theo quy định, đồng thời làm cơ sở để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian đến.
         - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào năm 2023 để phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào cuối năm theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, báo cáo Giám đốc Sở.

         2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
- Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan đối với dự thảo Quy chế phối hợp xét và cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC, gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, giới thiệu những nhân vật tiêu biểu, có tính lan tỏa, mang tầm quốc gia; hoặc những nội dung, công trình thể hiện tiềm năng, thế mạnh của tỉnh theo hướng dẫn của Đài Truyền hình Việt Nam, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sản xuất chương trình “Dấu ấn Việt Nam” theo kế hoạch.
- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; báo cáo tình hình quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng thẻ ABTC trên địa bàn tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định.

3. Thanh tra Sở
         - Thường xuyên theo dõi, kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài  và các cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam để giới thiệu các đề xuất dự án kêu gọi viện trợ PCPNN của tỉnh; đồng thời theo dõi, phối hợp với các cơ quan nước ngoài và tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang có ý định tài trợ tại tỉnh thống nhất thủ tục, quy trình đăng ký triển khai các dự án, phi dự án theo quy định.
         - Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo Kế hoạch đã phê duyệt.

          4. Văn phòng Sở
- Tham mưu đề xuất họp Hội đồng xét sáng kiến của Sở để xét các đề tài sáng kiến đã đăng ký; chuẩn bị nội dung, tài liệu và đề xuất thời gian họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở; họp xem xét kết quả đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân công chức, người lao động năm 2023, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo quy định.
- Khẩn trương hoàn thành báo cáo hoạt động đối ngoại năm 2023, trình Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao; hoàn thành các báo cáo định kỳ và các văn bản liên quan theo yêu cầu của các cơ quan chức năng như báo cáo công tác CCHC, kiểm soát TTHC, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023..., đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.
- Tham mưu đề xuất thanh quyết toán kịp thời các khoản kinh phí phục vụ đoàn công tác của tỉnh đi thăm, làm việc kết hợp xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, kinh phí phục vụ Hội nghị Gặp gỡ các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phi chính phủ nước ngoài; các khoản chi tiêu trong năm đảm bảo thời gian và định mức chi phí theo quy định.
- Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện chu đáo công tác phát hành giấy mời, in ấn tài liệu, xác thực đại biểu và các điều kiện cần thiết khác để góp phần tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2023.
- Chuẩn bị chu đáo các tài liệu liên quan và Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức các đơn vị thuộc Sở năm 2024, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét trước khi tổ chức thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quang cao giua trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây