Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2024

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2024

 •   07/05/2024 09:43:00 PM
 •   Đã xem: 82
Ngày 26/4/2024, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) và chuyển đổi số (CĐS) năm 2024 của Sở Ngoại vụ. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, đại diện các Sở Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 4/2024

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 4/2024

 •   19/04/2024 07:52:00 AM
 •   Đã xem: 91
Ngày 05/4/2024, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 3/2024 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 4/2024. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 03/2024

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 03/2024

 •   21/03/2024 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 134
Ngày 14/3/2024, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 01 và 02/2024 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 của Sở. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 12/2023.

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 12/2023.

 •   22/12/2023 02:19:00 PM
 •   Đã xem: 221
Ngày 07/12/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 10 và 11/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 12/2023.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 10/2023.

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 10/2023.

 •   17/10/2023 04:27:00 PM
 •   Đã xem: 332
Ngày 06/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 9/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 10/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 9/2023.

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 9/2023.

 •   21/09/2023 01:50:00 PM
 •   Đã xem: 248
Ngày 07/9/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 8/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 9/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 8/2023.

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 8/2023.

 •   22/08/2023 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 397
Ngày 09/8/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 6 và tháng 7/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 8/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 6/2023.

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 6/2023.

 •   22/08/2023 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 252
Ngày 9/6/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 5/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 6/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 6/2023

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 6/2023

 •   21/06/2023 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 835
Ngày 9/6/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 5/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 6/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 5/2023

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 5/2023

 •   24/05/2023 02:13:00 PM
 •   Đã xem: 424
Ngày 10/5/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 4/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 5/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 4/2023

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 4/2023

 •   17/04/2023 03:59:00 PM
 •   Đã xem: 312
Ngày 05/4/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 3/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở tháng 4/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 3/2023

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 3/2023

 •   10/04/2023 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 304
Ngày 09/3/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 02/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 3/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 và các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện năm 2023

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 và các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện năm 2023

 •   20/02/2023 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 475
Ngày 09/02/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình công tác cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) năm 2022 và các biện pháp, giải pháp thực hiện năm 2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Kiểm soát TTHC (Văn phòng UBND tỉnh), Phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ) và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ Bình Định.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 02/2023

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 02/2023

 •   17/02/2023 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 312
Ngày 08/02/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban tình hình công tác tháng 01/2023 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 02/2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 12/2022

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 12/2022

 •   20/12/2022 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 373
Ngày 14/12/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban nội bộ để đánh giá tình hình công tác tháng 10 và 11/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 10/2022

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 10/2022

 •   21/10/2022 04:12:00 PM
 •   Đã xem: 387
Ngày 13/10/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình công tác tháng 9/2022 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 10/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Kế hoạch số 127/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kế hoạch số 127/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   30/09/2022 04:41:00 PM
 •   Đã xem: 559
Ngày 17/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 9/2022

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 9/2022

 •   22/09/2022 07:44:00 AM
 •   Đã xem: 331
Ngày 14/9/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình công tác tháng 8/2022 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 9/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Một số quy định xin thị thực nhập cảnh Bỉ

Một số quy định xin thị thực nhập cảnh Bỉ

 •   16/09/2022 04:54:00 PM
 •   Đã xem: 503
Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có Công văn số 3195/LS-XNC ngày 17/8/2022 thông báo về việc Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội có Công hàm số 2022/105 ngày 06/7/2022 quy định xin thị thực nhập cảnh Bỉ.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây