Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 12/2022

Thứ ba - 20/12/2022 09:19
Ngày 14/12/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban nội bộ để đánh giá tình hình công tác tháng 10 và 11/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.

Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban tháng 12/2022

Trong hai tháng qua, lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác và hoàn thành nhiều nhiệm vụ công việc quan trọng của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cũng như những nhiệm vụ công việc theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở, nhất là đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến Đầu tư các doanh nghiệp Đức tại tỉnh; tham mưu tổ chức đón tiếp chu đáo nhiều đoàn khách ngoại giao, khách quốc tế đến thăm, làm việc và chào xã giao Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; chuẩn bị nội dung báo cáo và kế hoạch hỗ trợ kinh phí phục vụ Hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh; Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của tỉnh năm 2023; tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; tổ chức các Đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án, phi dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và thẻ đi lại của doanh nhân APEC tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đã hoàn thành nhiều văn bản, báo cáo quan trọng gửi các cơ quan chức năng liên quan theo quy định,…góp phần giúp Sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và theo các kế hoạch đã ban hành từ đầu năm, qua đó từng bước nâng cao vị trí, vai trò của Sở trong công tác qun lý nhà nước và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại trong năm, các đơn vị thuộc Sở cần tập trung rà soát các nhiệm vụ công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở giao tại các văn bản, chương trình công tác trọng tâm và kế hoạch công tác đã ban hành cũng như ý kiến kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Sở tại các cuộc họp giao ban định kỳ để tổ chức trin khai thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định. Tổ chức tổng kết, đánh giá nhiệm vụ công việc đã thực hiện trong năm, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác cụ thể năm đến và thực hiện kiểm điểm, đánh giá phân loại, xếp loại công chức, người lao động gắn với công tác thi đua khen thưởng của cơ quan đơn vị theo quy định. Ngoài ra, các đơn vị thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị mình như:

1. Phòng Hợp tác quốc tế
- Chuẩn bị nội dung, tài liệu tham mưu Giám đốc Sở để đề xuất UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo hợp tác với các tỉnh Nam Lào thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023 và xin ý kiến các nội dung liên quan đến việc tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá chương trình hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2016-2020 và ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2025.
- Tham mưu đề xuất Giám đốc Sở xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Đề xuất nội dung và xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế gắn với thu hút đầu tư và phát triển thương mại, du lịch với Ấn Độ, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 01/2023. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp thông tin, số liệu để xây dựng Kế hoạch mở rộng quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế gắn với công tác thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ có tiềm năng, thường xuyên quan hệ với tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Rà soát các nội dung công việc liên quan và thực hiện xuất bản Bản tin đối ngoại số 29 trước ngày 10/01/2023 để đảm bảo yêu cầu thanh quyết toán kinh phí năm 2022 và tham gia giải báo xuân “ trang bìa đẹp” hàng năm theo quy định.
- Tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện các thoả thuận quốc tế mà tỉnh đã ký với đối tác nước ngoài, nhất là các nội dung thoả thuận đã ký với Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam (KOTRA HCM), Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK); theo dõi kết nối, làm việc và tham mưu đề xuất Giám đốc Sở triển khai thực hiện kịp thời các nội dung liên quan đến việc xúc tiến ký kết hợp tác hữu nghị với thành phố Incheon (Hàn Quốc) theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
- Chủ động chuẩn bị chu đáo các nội dung công việc có liên quan đến công tác kiểm tra quản lý và sử dụng thẻ ABTC tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và thông báo thời gian làm việc đến các doanh nghiệp có liên quan để thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch.
- Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo tình hình quản lý và sử dụng thẻ ABTC tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo quy định.
- Tiếp tục theo dõi, tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh, trong đó chú ý triển khai kịp thời các nội dung xây dựng hệ thống thông tin kết nối với các việt kiều có uy tín hoặc các Ban liên lạc để kịp thời trao đổi, chia sẻ các vấn đề có liên quan; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng; tham mưu, đề xuất khen thưởng những người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều công lao, đóng góp cho tỉnh và các nội dung khác có liên quan mà UBND tỉnh đã giao cho Sở tại Kế hoạch nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện tại các cuộc họp giao ban định kỳ của Sở.
- Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung liên quan đến Chương trình Gặp mặt nhân sỹ, trí thức và đại diện người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo phân công, báo cáo lãnh đạo Sở để báo cáo UBND tỉnh.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tham mưu đề xuất đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng, chống các tàu cá ngư dân của tỉnh vi phạm ở vùng biển nước ngoài theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, báo cáo lãnh đạo Sở.
 
3. Thanh tra
- Chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phi chính phủ nước ngoài, kể cả việc đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan để báo cáo UBND tỉnh và Sở Nội vụ theo quy định.

- Đề xuất hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương lựa chọn, bổ sung đề xuất dự án mới thuộc nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, gửi Sở Ngoại vụ và xây dựng kế hoạch công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2023 để có cơ sở triển khai thực hiện.
- Xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, báo cáo lãnh đạo Sở trong Quý I/2023 để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

4. Văn phòng
- Chuẩn bị nội dung, tài liệu và tham mưu đề xuất bố trí cuộc họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở và xem xét kết quả đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân công chức, người lao động năm 2022, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo quy định.
- Rà soát, thanh quyết toán kịp thời các khoản chi tiêu trong năm để đảm bảo yêu cầu sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn kinh phí đã được ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu nhập tăng thêm cho công chức, người lao động vào cuối năm.
- Đề xuất triển khai thực hiện vệ sinh cơ quan, sửa chữa thay thế các trang thiết bị hư hỏng; tổ chức thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu giấy và văn bản điện tử theo đúng quy định; tham mưu Giám đốc Sở thông báo tuyển dụng công chức để kịp thời bổ sung, thay thế các vị trí đang bị thiếu.
- Rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở và thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn để bổ sung một số nội dung phát sinh, hoặc chưa có trong Quy chế, hoặc tăng thêm định mức khoán đối với một số nội dung cần thiết để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công việc chuyên môn của công chức và người lao động cơ quan, báo cáo đề xuất Giám đốc Sở.
 

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây