Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị giao ban tháng 10/2022

Thứ sáu - 21/10/2022 16:12
Ngày 13/10/2022, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình công tác tháng 9/2022 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở trong tháng 10/2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.
Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban tháng 10/2022

Trong tháng 9/2022, các đơn vị thuộc Sở đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành nhiều nội dung công việc của UBND tỉnh giao và theo Chương trình công tác trọng tâm của Sở như phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức buổi Tọa đàm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Lào học tập tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị nội dung, tài liệu để UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại tỉnh; hoàn chỉnh báo cáo UBND tỉnh các nội dung, tài liệu liên quan đến chương trình ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025 (Báo cáo đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2016 - 2020, Bản Ghi nhớ hợp tác, Kế hoạch hỗ trợ kinh phí và Kế hoạch tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác giai đoạn 2021 – 2025); có văn bản đề nghị Trung tâm ICISE thực hiện đúng nội dung, trình tự, thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp học chuyên đề quốc tế tại tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chỉ đạo triển khai thực hiện công tác khảo sát, lập danh sách và thu nhận đơn tham gia Hội thân nhân người Bình Định ở nước ngoài tại tỉnh của các cá nhân có liên quan theo quy định tại Kế hoạch số 694/KH-SNgV ngày 05/8/2022 của Sở Ngoại vụ; hoàn thành dự thảo Báo cáo thẩm tra giám sát chấp hành pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài, trình UBND tỉnh theo quy định; tham mưu Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các dự án, phi dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đối ngoại năm 2022-2023 và các năm tiếp theo của tỉnh…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua vẫn còn một số trường hợp để văn bản tồn đọng, chậm xử lý; một vài lĩnh vực chất lượng tham mưu đề xuất chưa cao, chưa theo dõi và kịp thời báo cáo các văn bản của Sở đã trình, đã gửi đến cơ quan, đơn vị liên quan nhưng chưa chỉ đạo, xử lý. Những tồn tại nêu trên cần phải kịp thời chấn chỉnh, khắc phục để đảm bảo nền nếp hoạt động của cơ quan. 

Để triển khai kịp thời các nội dung, nhiệm vụ trong tháng 10 và tháng 11/2022 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Sở, Giám đốc Sở yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, rà soát các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; các nhiệm vụ còn lại chưa thực hiện trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Sở; Kế hoạch CCHC; Kế hoạch ứng dụng CNTT và các ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại các cuộc họp giao ban trong năm để tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành kịp thời, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; chủ động phối hợp, bám sát các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã phân công để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ công việc được giao.

Ngoài những công việc chung nêu trên, các đơn vị thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị mình như:

1. Phòng Hợp tác quốc tế
- Tham mưu đề xuất triển khai thực hiện kịp thời các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại tỉnh theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh đã ban hành như dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam và các thủ tục liên quan đến Lễ ký kết hợp tác nêu trên; xây dựng kịch bản, kế hoạch đón tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, Tổng lãnh sự Đức tại TP. Hồ Chí Minh, kế hoạch phân công các đơn vị thuộc Sở trình Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt để thực hiện; đồng thời nghiên cứu các nội dung quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam để tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị theo đúng quy định.
- Tham mưu đề xuất Giám đốc Sở có buổi làm việc với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại TP. Hồ Chí Minh để thống nhất nội dung chương trình, danh sách mời và đầu mối xác nhận đại biểu tham dự hội nghị cùng các nội dung công việc có liên quan theo Kế hoạch Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại tỉnh đã ban hành; làm việc với KOTRA HCMC để thúc đẩy triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong năm 2023 theo Biên bản ghi nhớ đã ký kết.
- Tiếp tục theo dõi, kết nối việc xúc tiến ký kết hợp tác với tỉnh Incheon (Hàn Quốc), huyện Yoshino, tỉnh Nara (Nhật Bản) và xuất khẩu lao động với huyện Yangu (Hàn Quốc); trao đổi, hướng dẫn UBND huyện Vĩnh Thạnh chuẩn bị nội dung thủ tục ký kết hợp tác với huyện Yoshino để chủ động thực hiện khi chương trình ký kết hợp tác giữa hai bên được tổ chức theo quy định.
- Nghiên cứu các nội dung liên quan trong Đề án kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trên địa bàn tỉnh vào năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở.
- Xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả đào tạo sinh viên các tỉnh Nam Lào đã và đang học tập tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, trình Giám đốc Sở xem xét để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, kể cả các tỉnh Nam Lào.

2. Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
- Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức buổi làm việc hoặc trao đổi trực tiếp với UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh về tình hình, kết quả khảo sát và thu nhận đơn tham gia Hội thân nhân người Bình Định ở nước ngoài đối với một số trường hợp tại TP. Quy Nhơn, trước khi báo cáo đề xuất UBND tỉnh.
- Rà soát, tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở triển khai các nội dung công việc liên quan theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh đối với các nhiệm vụ đã giao cho Sở trong năm 2022 và năm 2023 theo hướng đưa vào Chương trình công tác trọng tâm trong năm 2023 để thực hiện; đồng thời theo dõi đôn đốc các ngành liên quan kịp thời triển khai thực hiện các nội dung liên quan đảm bảo thời gian theo kế hoạch.
- Trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng thẻ ABTC và hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh của Sở đã ban hành, tham mưu đề xuất Giám đốc Sở Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và thời gian kiểm tra cụ thể tại các đơn vị nêu trên theo quy định (lưu ý, có văn bản mời đại diện Công an tỉnh và một số cơ quan thẩm định cùng tham gia đoàn kiểm tra)
- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình và các thông tin có liên quan đến vi phạm của ngư dân và quá trình xử lý vi phạm của ngư dân trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy sản ở vùng biển nước ngoài của các cơ quan chức năng để phục vụ Đoàn kiểm tra IUU nếu có yêu cầu.

3. Thanh tra Sở
- Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo Giám đốc Sở tại các cuộc họp giao ban hàng tháng.
- Đối với Kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các dự án, phi dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương của Sở đã ban hành, sớm tham mưu đề xuất Giám đốc Sở Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và thời gian kiểm tra cụ thể tại các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định (lưu ý, có văn bản mời đại diện Công an tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư cùng tham gia đoàn kiểm tra).
- Tổng hợp tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2022 để có cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phi chính phủ trên địa bàn tỉnh trong tháng 11/2022.

4. Văn phòng Sở
- Thường xuyên theo dõi, rà soát các nội dung công việc theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh để tham mưu đề xuất Giám đốc Sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc có liên quan đã giao cho Sở; đồng thời chủ động theo dõi, đôn đốc các ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung công việc được giao theo kế hoạch.
- Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế và các đơn vị thuộc Sở tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở chuẩn bị chu đáo các nội dung công việc có liên quan theo phân công để góp phần tổ chức thành công Hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025 và Hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại tỉnh theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành.
- Tổng hợp Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023 trên cơ sở nhu cầu đăng ký của các cơ quan, đơn vị; trong đó lưu ý kế hoạch đoàn ra của tỉnh do Sở đề xuất có tổ chức một số đoàn cấp cao của tỉnh đi một số địa phương thuộc các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp và Lào nhằm mục đích ký kết hợp tác và mở rộng quan hệ ngoại giao giữa tỉnh Bình Định với các địa phương thuộc các nước nêu trên.
- Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm của Sở, Kế hoạch CCHC, Kế hoạch UDCNTT và các nhiệm vụ có thời hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao để kịp thời đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây