Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Hội nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ số cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2021

Thứ năm - 08/07/2021 09:31
Ngày 24/6/2021, tại Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã chủ trì buổi họp rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ số cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2021 và đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở. Sau khi nghe báo cáo của Chánh Văn phòng và ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Sở, Giám đốc Sở kết luận chỉ đạo một số nội dung công việc cụ thể, cần thực hiện trong thời gian tới, nhằm đưa công tác CCHC tại Sở ngày càng đi vào nền nếp, góp phần cải thiện chỉ số CCHC tại Sở nói riêng và của toàn tỉnh nói chung.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Trên cơ sở kế hoạch CCHC năm 2021 của Sở; đồng thời căn cứ vào các văn bản chỉ đạo điều hành, các đơn vị thuộc Sở đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại Sở, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về cải cách thể chế: Căn cứ vào Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, các đơn vị thuộc Sở đã tổ chức thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật do Sở Ngoại vụ tham mưu ban hành để kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp và kịp thời phổ biến các quy định đến toàn thể công chức trong Sở cũng như các đơn vị trên địa bàn tỉnh theo dõi, nắm bắt để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể: nhằm chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, Sở đã tham mưu UBND tỉnh có Văn bản số 1687/UBND-NC ngày 29/3/2021 chấn chỉnh và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh theo quy định tại Quyết định nêu trên. Bên cạnh đó, nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang làm việc tại địa phương có nhu cầu chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự cũng như thực hiện có hiệu quả công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Sở đã có Thông báo đến các tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh biết và liên hệ thực hiện kể từ ngày 28/6/2021 theo ủy quyền của Bộ Ngoại giao tại Quyết định số 133/QĐ-BNG ngày 29/01/2021.

Thứ hai, về cải cách thủ tục hành chính: Sở đã tiến hành rà soát, xây dựng lại Quy trình nội bộ giải quyết 4 TTHC liên thông trong lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế trình UBND tỉnh (rút ngắn thời gian giải quyết) và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 19/02/2021; đã triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 6/7 TTHC và đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 4/7 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.

Thứ ba, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Sở đã ban hành Quyết định số 434/QĐ-SNgV ngày 01/6/2021 điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Sở; thực hiện bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Phòng HTQT; đồng thời ban hành Quyết định số 430/QĐ-SNgV ngày 27/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động và chế độ làm việc của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-SNgV ngày 01/02/2016 để phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan sau khi đã hoàn thành công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo của các đơn vị thuộc Sở theo quy định. Bên cạnh đó, Sở vẫn tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng biên chế và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Tại Sở, hiện không có trường hợp nào là hợp đồng làm công tác chuyên môn theo quy định.

Thứ tư, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Sở luôn triển khai thực hiện kịp thời các quy định của Nhà nước về quản lý công chức tại cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức báo cáo Bộ Ngoại giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo Kế hoạch của Sở và gắn công tác quy hoạch với việc đào tạo, bồi dưỡng công chức phù hợp với vị trí việc làm. Trong kỳ, Sở đã cử một số công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở; lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; lớp bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị; đã đăng ký cho công chức tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra viên; tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính. Hiện nay, trình độ lý luận chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ của công chức thuộc Sở, đặc biệt là công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng đã ngày càng nâng lên rõ rệt.

Thứ năm, về cải cách tài chính công: Sở đã chủ động trong công tác quản lý, điều hành chi tiêu thường xuyên thuộc nguồn ngân sách, phục vụ tốt nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát sinh đột xuất do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; luôn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ. Sở cũng đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành, kinh phí được cấp và tình hình thực tiễn của đơn vị; đồng thời luôn quan tâm chú trọng công tác thực hành tiết kiệm trong chi phí hành chính để tăng nguồn chi thu nhập tăng thêm vào cuối năm cho công chức và người lao động của Sở. Ngoài ra, Sở cũng thường xuyên thực hiện công khai quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính trên trang Website của Sở.

Thứ sáu, về hiện đại hóa hành chính: Sở Ngoại vụ đã đầu tư mua sắm, sửa chữa bổ sung thiết bị công nghệ thông tin (máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng...),  trang bị cho lãnh đạo Sở và các phòng thuộc Sở nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.  Đã triển khai thực hiện chương trình Idesk 5.0 để lãnh đạo Sở theo dõi, giải quyết và xử lý công việc trên môi trường mạng: tất cả các văn bản đi, đến đều xử lý, giải quyết trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật); đã mở phân quyền truy cập toàn bộ văn bản đi và đến trên hệ thống Idesk cho toàn thể công chức của Sở theo dõi thực hiện; lãnh đạo cấp phòng đã thực hiện ký số các văn bản điện tử trước khi trình Lãnh đạo Sở; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện lưu trữ, xử lý, trao đổi văn bản giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở qua Idesk và email công vụ, qua đó, tăng cường tiết kiệm thời gian xử lý công việc, giảm cước phí gửi công văn, tiết kiệm chi phí giấy in, mực in; đồng thời giúp cán bộ, công chức từng bước tiếp cận với môi trường hiện đại, nhất là trong việc tìm kiếm, sao chép, chuyển, gửi, trình ký văn bản và thực hiện sử dụng mail công vụ để trao đổi thông tin trong nội bộ và với các cơ quan hành chính nhà nước. Đã triển khai thực hiện phần mềm chuyển, nhận văn bản hành chính giữa Bộ Ngoại giao với các cơ quan Ngoại vụ địa phương, giúp việc xử lý thông tin giữa các đơn vị thuộc Bộ với Sở Ngoại vụ thực hiện kịp thời, nhanh chóng, giảm thời gian và chi phí gửi Công văn qua đường bưu điện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC tại Sở còn tồn tại một số hạn chế nhất định:

Một là, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện CCHC thực hiện chưa thường xuyên; đồng thời chưa có các biện pháp, giải pháp cụ thể nên những năm qua, Sở chưa hoàn thành 100 % các nhiệm vụ công việc liên quan đến CCHC theo Kế hoạch đã đề ra.

Hai là, công tác tuyên truyền chưa được quan tâm chú trọng, các hình thức tuyên truyền thiếu đa dạng, chủ yếu chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền thông qua các hội nghị và trên website của Sở; ít có tin, bài viết tuyên truyền về CCHC trên trang thông tin điện tử của Sở; nội dung, phạm vi tuyên truyền chưa hướng đến các tổ chức và người dân có nhu cầu biết, theo dõi.

Ba là, công tác phối hợp theo dõi, đôn đốc các văn bản có thời hạn nói chung và những nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nói riêng chưa chặt chẽ nên mặc dù đã hoàn thành 100 % nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhưng trên hệ thống có một số nhiệm vụ bị trễ hạn (do lỗi phần mềm, Sở đã báo cáo VPUBND tỉnh).

Bốn là, tỷ lệ công chức sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi, giải quyết công việc chưa nhiều; số lượng thủ tục hành chính phát sinh ít; mức độ 3, 4 chậm được áp dụng;  việc theo dõi, cập nhật thông tin công chức và người lao động thông qua phần mềm quản lý cán bộ công chức chưa đầy đủ, kịp thời.
Năm là, công tác theo dõi công nghệ thông tin, quản trị văn phòng điện tử, an ninh, an toàn hệ thống mạng nội bộ còn nhiều tồn tại do thiếu biên chế công chức nhưng chưa được cấp thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Nguyên nhân tồn tại, hạn chế nói trên chủ yếu là do một số cá nhân, bộ phận được giao nhiệm vụ theo dõi, đề xuất thiếu tích cực trong tổ chức thực hiện; các đơn vị thuộc Sở chưa quan tâm đến việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị mình; còn có tư tưởng coi việc thực hiện  cải cách hành chính là nhiệm vụ của một số cá nhân, bộ phận thuộc Sở hoặc là nhiệm vụ chung của Sở; các đơn vị chưa xây dựng kế hoạch thực hiện và Sở cũng chưa có kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể các nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng đơn vị để kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đôn đốc, nhắc nhở hoặc có các giải pháp phù hợp sau kiểm tra.

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế nói trên, sớm đưa công tác CCHC tại Sở ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng và tiến bộ hơn so với năm 2020, Giám đốc Sở yêu cầu Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở phối hợp thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm 2021, cụ thể như sau:

- Các đơn vị thuộc Sở: (1) phải rà soát Kế hoạch số 984/KH-SNgV ngày 31/12/2020 của Sở để tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã đề ra nhằm đảm bảo mức độ hoàn thành Kế hoạch CCHC theo đúng thời gian quy định; (2) Thường xuyên theo dõi thời hạn thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Theo đó, phối hợp với Văn phòng Sở chú ý theo dõi các văn bản có thời hạn trên phần mềm Ikepler để đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị và kịp thời báo cáo Giám đốc Sở trong các buổi họp giao ban hàng tháng hoặc thời điểm gần kề của văn bản để chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định; (3) thường xuyên thực hiện rà soát các TTHC của đơn vị mình để tiến hành đơn giản hóa TTHC (giảm số ngày giải quyết TTHC, giảm bớt giấy tờ liên quan đến TTHC,...) nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức và công dân khi sử dụng dịch vụ công do Sở cung cấp.

- Văn phòng Sở: (1) tiếp tục rà soát các nội dung của Kế hoạch số 28/KH-SNgV ngày 19/3/2021, chủ động tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt các văn bản liên quan đến CCHC trong nội bộ Sở và bên ngoài Sở, nhất là các tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh để theo dõi, nắm bắt thông tin liên quan; đồng thời phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh việc viết tin, bài về CCHC trên trang Website của Sở theo hướng từ nay đến cuối năm mỗi đơn vị thuộc Sở phải có ít nhất một bài viết tuyên truyền CCHC đăng trên trang Website hoặc Bản tin đối ngoại của Sở; (2) thường xuyên rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, nhất là các báo cáo về KSTTHC và CCHC theo đúng thời gian quy định của các cơ quan liên quan; (3) rà soát việc xây dựng Kế hoạch đào tạo và thực hiện đầy đủ các báo cáo liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Sở theo đúng quy định; (4) kịp thời rà soát, đề xuất Giám đốc Sở xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm công chức theo hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện chuyển đổi vị trí công tác công chức theo Kế hoạch đã ban hành, báo cáo các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định; triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp với các ngành liên quan theo Quy chế phối hợp đã ký kết với các đơn vị, tiến hành sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm; chịu trách nhiệm theo dõi, cập nhật thông tin liên quan của công chức, người lao động thuộc Sở trong hồ sơ CBCC và phần mềm quản lý CBCC đã quy định; (5) thường xuyên theo dõi, rà soát các nhiệm vụ theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 đã ban hành để thực hiện một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành theo đúng nội dung tiến độ đã đề ra; cán bộ quản trị mạng thường xuyên phối hợp với Văn phòng Sở cung cấp các loại thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp và thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở trên Trang thông tin điện tử của Sở; (6) chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở đề xuất giải pháp khuyến khích các tổ chức và công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở (như cam kết trả kết quả trước hạn); đồng thời, đề xuất Giám đốc Sở thành lập Tổ kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công việc liên quan đến CCHC để theo dõi và kịp thời báo cáo những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; tham mưu giúp Giám đốc Sở có biện pháp chỉ đạo xử lý.

- Sau khi có Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của Sở, cán bộ quản trị mạng kịp thời cập nhật các TTHC nêu trên lên Website của Sở, đảm bảo thời gian quy định.

- Trưởng các đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm gương mẫu và phổ biến, quán triệt công chức trong đơn vị thường xuyên sử dụng email công vụ để trao đổi công việc hàng ngày trong nội bộ Sở và với các sở, ngành liên quan của tỉnh.

- nh đạo các Phòng Lãnh sự, Phòng Hợp tác quốc tế chú ý nhắc nhở công chức thuộc bộ phận một cửa đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tích cực hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến và trả kết quả trực tuyến đối với các thủ tục hành chính của Sở đã được đăng ký xử lý ở mức độ 3, mức độ 4 theo quy định.

 
 

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quang cao giua trang
 Hình ảnh hoạt động
Trien-khai-Hiep-dinh-EVFTA.jpg PNE-dien-gio-ngoai-khoi.jpg Hyundai-Cammsys-HQ.jpg 1-Dien-luoi-Nhon-Chau.jpg BNG-lam-viec-tai-Binh-Dinh-1.jpg 6-Dai-bieu-tham-du-toa-dam-chup-anh-luu-niem.jpg BNG1-23.jpg PCT-Nguyen-Tuan-Thanh-tiep-DS-Indo.jpg Gap-go-HQ2020-47.jpg Chu-tich-UBND-tinh-Nguyen-Phi-Long-tai-buoi-lam-viec-voi-Tap Gap-go-Nhat-Ban-2020.jpg Tap-doan-Kurz-cua-Duc-12-2020.jpg Chu-tich-UBND-tinh-Nguyen-Phi-Long-tang-qua-luu-niem-cho-Tap Bi-thu-Tinh-uy-Ho-Quoc-Dung-chup-anh-cung-Dai-su-Han-Quoc-va Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-1.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-2.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-3.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-4.jpg Doan-tuy-vien-bao-chi-BNG-5.jpg 3-CT-UBND-tinh-trao-hoc-bong-Vallet.jpg Hoi-thao-truc-tuyen-xuc-tien-dau-tu-Hoa-Ky-1.jpg 1-Trao-Giay-chung-nhan-dau-tu-Tap-doan-Kurz-1.jpg 2-Trao-Giay-chung-nhan-dau-tu-Tap-doan-Kurz-2.jpg Binh-Dinh-tiep-tuc-hop-tac-voi-HHN-Nhat-Viet.jpg Binh-Dinh-hop-tac-voi-thi-tran-Yoshino-NB.jpg CT-UBND-tinh-tiep-TLS-Uc-2.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-5.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-2.jpg 1-xuc-tien-DN-Duc-9.jpg Dai-su-Canada-1.jpeg
LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,903
  • Tháng hiện tại103,425
  • Tổng lượt truy cập3,361,228
Liên kết
Hội hữu nghị Việt - Pháp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây